ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ อบต.บ้านในดง ได้รับแจ้งจากอำเภอท่ายาง ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญที่จำเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนได้ทราบ อบต.บ้านในดง จึงขอเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญทาง อบต.บ้านในดง ได้นำหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญไปติดไว้ที่ศาลากลางหมู่บ้าน ของทุกหมู่บ้านเพื่อให้ทุกท่านได้อ่านและเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อสิทธิและเสรีภาพของตัวท่านเอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!