ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ด้วย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป