บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วยตำบลบ้านในดง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วยตำบลบ้านในดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 11 คน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!