ประกาศ เรื่อง กำหนดและขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!