โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน (วัยใส ใส่ใจ ทำดี)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน (วัยใส ใส่ใจ ทำดี)

โดย       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

ร่วมกับ   สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

และ       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!