ประกาศ การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ปี ๒๕๖๐

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลพื้นฐาน
file:///C:/Users/Admin/Desktop/ขั้นตอนที่%201.html

ขั้นตอนที่ 2
ประเมินการให้บริการสาธารณะ
- แบบสอบถามที่ 2-1 file:///C:/Users/Admin/Desktop/แบบสอบถามที่%202-1.html
- แบบสอบถามที่ 2-2 file:///C:/Users/Admin/Desktop/แบบสอบถามที่%202-2.html

- แบบสอบถามที่ 2-3 file:///C:/Users/Admin/Desktop/แบบสอบถามที่%202-3.html

- แบบสอบถามที่ 2-4 file:///C:/Users/Admin/Desktop/แบบสอบถามที่%202-4.html
- แบบสอบถามที่ 2-5 file:///C:/Users/Admin/Desktop/แบบสอบถามที่%202-5.html
- แบบสอบถามที่ 2-6 file:///C:/Users/Admin/Desktop/แบบสอบถามที่%202-6.html


 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!