การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้ และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และกระบวนการ ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จึงได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กรไว้ ดังนี้

1.      การมีเหตุผล ใฝ่หาความรู้

2.      คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก ตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม

3.      ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการสร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีใหม่

4.      เคารพกฎ ระเบียบ กฎหมาย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทน

5.      มีแผนการทำงานชัดเจน มุ่งพัฒนาท้องถิ่น

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!