ข่าวฝากประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก กฟภ. ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสายหรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าฯ ให้ผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ.นั้น ทางจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า กฟภ. มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการเรื่องนี้ของ กฟภ. ต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง