องค์กรแห่งการเรียนรู้

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

อบต.บ้านในดง องค์กรแห่งการเรียนรู้

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

          ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/11/413_1.pdf?time=1401853625965

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/5/296_1.pdf?time=1401853704231

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/5/285_1.pdf?time=1401853704231

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/5/294_1.pdf?time=1401854224494

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๙

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/5/292_1.pdf?time=1401854328266

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2552/5/266_1.pdf?time=1401854328266

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2550/04/reg1177905708593.pdf?time=1401854484049

สำเนาพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ

http://www.dla.go.th/upload/regulation/type1/2550/04/reg1177906311312.pdf?time=1401854542846

รวมกฎระเบียบกระทรวง

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=2

รวมพระราชบัญญัติอื่นๆ

http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1
 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!