โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ จากบ้านนายศิริ พุดแย้ม ถึง บ้านนายเสา สุขสวัสดิ์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง