โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ จากบ้านนายณัฐวุฒิ เมืองเงิน ถึง บ้านนางผัน เมืองเงิน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง