รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง