ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโพนห้องประชุม อบต.

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง