โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการสังคม

ดุษฎี ปรีชากร