กองช่าง

จ้างเหมารายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กิตติ พลูสวัสดิ์