กองช่าง

จ้างเหมารายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ คนขับรถกระเช้าเอนกประสงค์

สมพงษ์ จันทรรัตนะ