บัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

 ประเภท : คนพิการ