ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญ กรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563
https://itas.nacc.go.th/go/eit/mqtkyy
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!