การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประชาสัมพันธ์ุ

     การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564

     ผู้สูงอายุที่ เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2503 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2504 โดยเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ เดือน มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563     เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีดังนี้ 

     1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ตัวจริง

     2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ตัวจริง

     3. สมุดบัญชีธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)

     อบต.บ้านในดง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่เกิดในช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น สามารถลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง (อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านในดง) ในวันและเวลาราชการ จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!