ข้อมูล อบต.

ประวัติความเป็นมา

        คำว่า "บ้านในดง" เป็นชื่อหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ต้นไม้ และไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย ชมพู่ และพืชผลอันเขียวขจี และมีความร่มรื่นจึงได้ชื่อว่า  "บ้านในดง" แต่เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลมาบปลาเค้า และได้ขอแยกจากตำบลมาบปลาเค้าออกมาจัดตั้งเป็นตำบลบ้านในดง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน

 


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

    วิสัยทัศน์การพัฒนา

        ตำบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม  การบริหารจัดการที่ดี  ก้าวนำเศรษฐกิจ

     ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องดำเนินการ

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง มีภารกิจหลัก และภารกิจรอง ต้องดำเนินการดังนี้

        ภารกิจหลัก

        ๑. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

        ๒. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

        ๓. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

        ๔. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

        ๕. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        ๖. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

        ๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

        ๘. การสงเคราะห์  การพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาส  สวัสดิการของคนในชุมชน

        ๙. การป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่น

        ภารกิจรอง

        ๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

        ๒. การส่งเสริมการเกษตร

        ๓. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน

        ๔. การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริการของประชาชน

        ๕. การส่งเสริมกีฬาและจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 96 207 192 399 คน
หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 122 199 224 423 คน
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ 115 238 224 462 คน
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ 134 241 259 500 คน
หมู่ที่ ๕ บ้านในดง 112 176 206 382 คน
หมู่ที่๖ บ้านหนองค่าง 151 286 321 607 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  เป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองชลประทานไหลผ่านจำนวน

๑ สาย  ประชากรของตำบลบ้านในดงประมาณ  ๙๘%  ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

ตำบลบ้านในดงมี  พื้นที่ทั้งหมด  ๘,๓๕๐ ไร่  มีพื้นที่ทางการเกษตร  ๗,๘๒๒ ไร่ 

พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  เลี้ยงสัตว์  พืชหลักได้แก่  ข้าว   มะนาว  เผือก  กล้วย เป็นต้น

การเมืองการปกครอง

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐ อยู่ในเขตพื้นที่  ๖๒/๑  หมู่ที่  ๒ ตำบลบ้านในดง  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  มีเนื้อที่ ๑๓.๓๖ ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๘,๓๕๐ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้        

        ทิศเหนือติดต่อกับ             ตำบลมาบปลาเค้า            อำเภอท่ายาง

        ทิศใต้ติดต่อกับ                ตำบลหนองจอก               อำเภอท่ายาง

        ทิศตะวันออกติดต่อกับ       ตำบลหนองจอก               อำเภอท่ายาง

        ทิศตะวันตกติดต่อกับ         เทศบาลตำบลท่ายาง        อำเภอท่ายาง

        (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  ประกาศ ณ วันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙)

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

    อาชีพ

        การประกอบอาชีพ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  ประกอบไปด้วย

        ๑.  อาชีพทำนา / ทำไร่ / ทำสวน

        ๒.  อาชีพเลี้ยงสัตว์

        ๓.  อาชีพค้าขาย

        ๔.  อาชีพรับจ้างทั่วไป

    หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

        ๑.  ปั๊มน้ำมัน                                    จำนวน     ๒    แห่ง

        ๒.  โรงสี                                        จำนวน     2    แห่ง

        ๓.  อู่ซ่อมรถยนต์ /จักรยานยนต์             จำนวน     ๗    แห่ง

        ๔.  ร้านตัดผมหญิง / ชาย                    จำนวน     7    แห่ง

        ๕.  ร้านค้าทั่วไป                               จำนวน   ๑๙    แห่ง

        ๖.  บริการซัก อบ รีด                          จำนวน     ๒    แห่ง

        ๗.  รับซื้อของเก่า                             จำนวน     ๑    แห่ง

        ๘.  จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง                     จำนวน     ๑    แห่ง

        ๙.  จำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง             จำนวน     ๓    แห่ง

        ๑๐.โรงเลี้ยงไก่                                 จำนวน     ๑    แห่ง

        ๑๑.ห้องเช่า                                     จำนวน   ๑๔    ห้อง     

        ๑๒.ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า                          จำนวน     ๑    แห่ง

        ๑๓.ร้านอาหาร                                  จำนวน     ๗    แห่ง

        ๑๔.ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต     จำนวน     ๓    แห่ง

        ๑๕.โรงงานกะลาธูป                            จำนวน     ๑    แห่ง

        ๑๖.โรงงานลูกตาลอบแห้ง                    จำนวน     ๑    แห่ง

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                      

    การศึกษา

        ๑.  โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ          จำนวน    ๑     แห่ง

        ๒.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                              จำนวน    ๖     แห่ง

        ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                              จำนวน    ๑     แห่ง

        ๔.  หอกระจายข่าว                                                   จำนวน    ๖     แห่ง

 

    องค์กรทางศาสนา

        ๑.  วัด                                                                  จำนวน    ๑     แห่ง

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

    การสาธารณสุข

        ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง                 จำนวน      ๑   แห่ง   

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        ๑. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                 จำนวน     ๕๐   คน

    การโทรคมนาคม

        ๑. โทรศัพท์สาธารณะ                                              จำนวน     ๑๖   แห่ง

     การไฟฟ้า

        เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง  ประกอบด้วย  หมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  ประชากรมีไฟฟ้าทุกครัวเรือน

    การคมนาคม

หมู่ที่

ถนนลาดยาง

ถนนลูกรัง

ถนนคอนกรีต

สะพาน คสล.

สะพานไม้

-

-

-

-

-

-

รวม

๓๔

๓๗

๑๐

 

    แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

        - บ่อน้ำตื้น                                               จำนวน          ๕๓      แห่ง

        - บ่อโยก                                                 จำนวน        ๑๙๖      แห่ง

        - ประปาหมู่บ้าน                                         จำนวน            ๖      แห่ง

        - สระน้ำ                                                  จำนวน          ๑๔      แห่ง

        - คลองส่งน้ำชลประทาน                               จำนวน            ๑      แห่ง

    มวลชนจัดตั้ง

        - กองทุนเกลือไอโอดิน                                 จำนวน   ๖  แห่ง

        - กองทุนยา                                               จำนวน   ๖  แห่ง

        - กลุ่มออมทรัพย์                                         จำนวน   ๑  กลุ่ม

        - ลูกเสือชาวบ้าน                                          จำนวน   ๑  รุ่น    จำนวน    ๑๒๐  คน

        - อปพร.                                                    จำนวน   ๑  รุ่น    จำนวน     ๕๐  คน

        - ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน                 จำนวน   ๖  ศูนย์

        - กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลบ้านในดง                 จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน     ๙๘  คน

        - กลุ่มผลิตปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร                      จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน    ๘๕  คน

        - กลุ่มจัดทำลิบบิ้น                                       จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน     ๑๘  คน

        - กลุ่มประดิษฐ์ลูกผัก - ผลไม้จากแป้งกาว           จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน     ๑๙  คน

        - กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์                                   จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน    ๔๕  คน

        - กลุ่มสตรี                                                 จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน   ๑๐๐  คน

        - องค์กรสวัสดิการชุมชน                                จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน   ๔๐๖  คน

        - กลุ่มน้ำพริกแกง                                        จำนวน   ๑ กลุ่ม    จำนวน    ๑๘  คน

        - กลุ่มรักษ์พลังงาน                                      จำนวน   ๑  กลุ่ม    จำนวน    ๑๖  คน

        - ชมรมผู้สูงอายุ                                          จำนวน   ๑  กลุ่ม    จำนวน  ๒๒๙  คน

        - ชมรมแอโรบิค                                          จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน     ๕๑  คน

        - ชมรมสร้างสรรค์สังคม                                 จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน     ๘๐  คน

        - ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลบ้านในดง                จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน     ๓๐  คน

        - ศูนย์กีฬาประจำตำบลบ้านในดง                      จำนวน   ๑  กลุ่ม   จำนวน     ๑๒  คน