องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงยินดีต้อนรับ


ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

หัวข้อวันที่ประกาศ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากศาลาริมคลองหมู่ที่ ๖ ถึง ถนนในดง-หนองบัว(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)21 ตุลาคม 2564
ซื้อแบบพิมพ์สำหรับงานการเลือกตั้ง จำนวน ๗ รายการ เป็นเงิน ๘,๗๖๐ บาท(แปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 ตุลาคม 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เรื่อง เปิดรับสมัครนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ ป้าย เป็นเงิน ๑๓,๒๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 ตุลาคม 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง ช่วงที่ ๑ จากไร่นางถิน พิมพามา ถึง ไร่นายพร ไม้แก้ว ช่วงที่ ๒ จากไร่นายพร ไม้แก้ว ถึง เขตเทศบาลหนองจอก(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง ช่่วงที่ ๑ จากไร่นางถิน พิมพามา ถึง ไร่นายพร ไม้แก้ว ช่วงที่ ๒ จากไร่่นายพร ไม้แก้ว ถึง เจตเทศบาลหนองจอก(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)จำนวน ๑ โครงการเป็นเงิน ๔๖๑,๐๐๐ บาท(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2564